Finanční pojmy, které byste měli znát – 1. díl

Finance

Orientujete se ve finančním světě dobře? Ne náhodou je finanční gramotnost neustále omílaným tématem a pokud své znalosti nezanedbáte, mohou vám přijít k užitku. Představíme si důležité finanční pojmy, které byste měli znát. možná, že se i ve vašich znalostech nachází mezera, kterou je potřeba vyplnit.

Exekuce

V právní řeči znamená exekuce výkon rozhodnutí, který může navrhnou věřitel, pokud dlužník nesplní svůj závazek vůči němu ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí. K výkonu exekuce jsou v ČR oprávněni soudy a soukromí exekutoři, kteří jsou sdruženi v Exekutorské komoře. Exekuce se může provádět formou dražby nemovitosti nebo movitých předmětů, které jsou majetkem dlužníka. Další formou je exekuce na mzdu, na důchod, na bankovní účet nebo pozastavení řidičského oprávnění.

Exekutor

Soudní exekutor provádí exekuce a další činnosti podle exekučního řádu. Jedná se o svobodné povolání, ovšem všichni exekutoři musí být povinně sdružení v Exekutorské komoře. Exekutor je jmenován ministrem spravedlnosti, řídí svůj exekutorský úřad a provádí exekuce na základě pověření soudu. Podmínkou jeho jmenování je právnická fakulta v ČR, tříletá právnická praxe, složení exekutorské zkoušky a bezúhonnost.

Hypotéka bez prokazování příjmů

Někteří poskytovatelé hypoték, především banky, vyžadují na žadateli prokázání příjmů, aby minimalizovaly riziko nesplácení. Jsou však i výjimky, kdy lze získat hypotéku v minimální výši 200 tisíc Kč a maximálně až 5 milionů Kč, bez prokazování příjmů. Zvláštním druhem hypotéky je americká hypotéka, kterou může žadatel použít na cokoliv. Její výhodou je rovněž obvykle velice nízký úrok a získání finančních prostředků bez prokazování příjmů. Jedinou podmínkou je bezproblémové vyřízení předchozích závazků či exekucí.

Exekutorský zápis

Jedná se o veřejnou listinu sepsanou exekutorem. Exekutorský zápis bývá dvojího druhu. První se týká popisu skutkových dějů a stavu věcí, pokud je exekutor přítomen nebo se přesvědčí o stavu věci. Druhým je dohoda, kterou se dlužník zavázal splnit pohledávku nebo jiný nárok věřitele, a v níž svolil, aby podle tohoto zápisu byla provedena exekuce, pokud svou povinnost nesplní.

V případě sepsání dohody se svolením k vykonatelnosti má exekutor nárok na odměnu podle výše částky, o kterou se jedná.

Factoring

Podstatou factoringu je odkup pohledávek. Předpokládá uzavření factoringové smlouvy stanovující práva a povinnosti obou stran. Factoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytovaných při dodávkách zboží nebo služeb. Odkup pohledávek provádí factoringová společnost, obvykle banka. Ta se stává faktorem, čili věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika, když kupující nebude schopen či ochoten zaplatit.

Faktura

Faktura se používá v obchodním styku a je v podstatě účtem za dodané zboží nebo službu. Má vžité náležitosti, kterými je obvykle popis toho, za co a kolik má odběratel zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Jediným právním předpisem upravujícím náležitosti faktury je zákon o účetnictví, neboť faktura je účetním a daňovým dokladem. V praxi se používají i zálohové faktury, které však nejsou dokladem, ale pouze informací pro platbu předem. Plátce DPH musí vydat daňový doklad do dní.

Finanční pojmy

Alespoň základní finanční gramotnost by měla patřit do výbavy průměrného občana. Patří do ní znalost základní terminologie používané v bankovnictví, pojišťovnictví nebo financování investic. Mezi nejpoužívanější finanční pojmy patří půjčka, úvěr, hypotéka, bankovní účty a některé další. Podnikatel by měl znát rozdíl mezi půjčkou a úvěrem či typy úvěrů. Pro běžného občana by neměly být neznámé finanční pojmy jako například sociální dávky a jejich druhy, inflace, měnové kurzy.

Firma

Pod pojmem firma se každý umí představit právnickou osobu, čili podnikatelský subjekt. Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel nebo společnost zapsána v obchodním rejstříku. Firmou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku je její jméno a příjmení. Hovorově se pojem firma používá v souvislosti s podnikem. Firma je také ochranným označením, které je duševním vlastnictvím vyznačujícím osobitost podnikatele.

Fiskální politika

Fiskální, nebo také rozpočtovou politiku používá vláda každého státu k utváření příjmové a výdajové politiky. Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a je nástrojem k regulování daní, cla, sociálního pojištění apd. Státní rozpočet je každoročně schvalován Parlamentem v podobě zákona. Cílem fiskální politiky je udržovat ekonomický růst, zaměstnanost, cenovou stabilitu a tlumit případné sociální napětí.

Eurodolar

Eurodolar je americký dolar uložený v bance mimo USA. Ve finančním světě znamená předpona „euro“ měnu, uloženou mimo kontrolu či regulaci státu, který ji vydal a nemá nic společného s evropskou měnou. Příkladem eurodolarové operace je situace, kdy americký občan půjčí prostředky americké bance v Paříži, která tyto prostředky půjčí společnosti v USA. Obecně lze říci, že se jedná o poskytované úvěry a přijímaná depozita v amerických dolarech obvykle evropskými bankami.