Může těhotná žena vymáhat výživné?

Finance

Pokud neprovdaná žena otěhotní, může se snadno dostat do finančních potíží, pokud pravděpodobný otec dítěte odmítne poskytnout potřebnou pomoc. Občanský zákoník takovýmto ženám poskytuje právní ochranu, která však není tak vysoká jako v případě uzavření manželství.

Jaká jsou práva těhotné ženy

Těhotná žena, která není provdána za pravděpodobného otce dítěte, má vůči němu následující nároky:

  • právo na výživu pro sebe
  • právo na příspěvek k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem
  • právo na částku potřebnou na zajištění výživy dítěte, které se má narodit

V případě soudního sporu by soudy měly komplexně posuzovat majetkové poměry povinné osoby a řádně provést dokazování, aby mohly spravedlivě rozhodnout.

Povinnosti pravděpodobného otce

Podle občanského zákoníku může soud na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby poskytl těhotné ženě výživu a uhradil též příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Soud může tyto nároky uložit k uhrazení pravděpodobnému otci i předem. Dále může soud na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni mateřská dovolená podle zákoníku práce.

Spor o výživu

Jako v běžném sporu o výživné se posuzují odůvodněné potřeby oprávněné osoby a majetkové poměry a možnosti povinných a oprávněných osob. Těhotná žena přirozeně utrpí ztrátu nebo podstatné snížení sv ých příjmů. Pravděpodobný otec by se tedy měl solidárně podílet na majetkovém zabezpečení těhotné ženy bez ohledu na skutečnost, že těhotná žena za něj není provdána.

Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, musí těhotná žena podat žalobu ještě do porodu. Každý případ se posuzuje individuálně. Těhotná žena by měla své kroky konzultovat s právníkem s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a příslušné legislativy.