Mimořádná okamžitá pomoc: Co to je a kdy ji můžeme využít?

Finance

Dávka mimořádné okamžité pomoci je jednou ze sociálních dávek v hmotné nouzi, kterou může stát poskytnout jako pomoc v situacích mimořádně nepříznivého charakteru, kdy člověk potřebuje pomoc bezprostředně.

Jde o tyto situace:

Újma na zdraví

Člověk sice neplní podmínky hmotné nouze pro opakované dávky, ale kvůli nedostatku peněz mu hrozí vážná újma na zdraví. Dávka může být poskytnuta v částce, která doplní příjem do existenčního minima a v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima.

Mimořádná událost

Myšlena je situace, kdy vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry dané osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí může být:

 • živelná pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.)
 • požár nebo jiná destruktivní událost
 • ekologická nebo průmyslová havárie

Maximální výše dávky může být ve výši 15násobku částky životního minima jednotlivce, což je v současnosti maximálně 51.150,- Kč.

Správní poplatky a domácí spotřebiče

Mimořádnou situací je také stav, kdy osoba vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům nemá dostatek prostředků, aby mohla uhradit jednorázově výdaje spojené:

 • se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů
 • s vydáním duplikátu rodného listu nebo dokladů nutných k přijetí do zaměstnání
 • s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu
 • s úhradou nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (pračka, lednička, myčka apd.)

Součet dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. max. 34.100 Kč.

Studium a vzdělání

Stát může vyplatit peníze i k:

 • úhradě odůvodněných nákladů na vzdělání či zájmovou činnost nezaopatřených dětí
 • zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí

Součet dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. Max 34.100 Kč.

Nemocní a trestaní

Osoby, které nemohou v daném čase s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků úspěšně řešit svou situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Týká se to osoby, která:

 • je propuštěna z výkonu vazby či z výkonu trestu odnětí svobody nebo
 • je po skončení léčby chorobné závislosti propuštěna ze zdravotního zařízení
 • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy
 • je osobou bez přístřeší nebo v ohrožení trestnou činností jiné osoby

Dávka může dosáhnout výše 1.000 Kč, ale jejich součet nesmí v kalendářním roce přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 13.640 Kč.