Finanční pojmy, které byste měli znát – 2. díl

Finance

Neznalost základní finanční terminologie je jedním z hlavních důvodů, které se podílí na špatné finanční situaci mnoha lidí. Získat správný finanční přehled zabere nějaký čas, ale umožní vám lépe se orientovat nejen ve svých financích, ale i na trhu. Máme tu pokračování finančních pojmů, se kterými si můžete doplnit své znalosti.

Fixace (hypotéka)

Hypotéky jsou vesměs poskytovány s možností fixace úrokové sazby. Klient si může sám zvolit období, po které bude platit stejný úrok. Fixace tedy slouží k tomu, aby klient znal výši měsíčních splátek. Ke konci fixačního období si domluví novou výši úroků nebo může převést hypotéku do jiné banky s lepšími podmínkami. Jednotlivé fixace mají rozdílnou výši úrokové sazby obecně platí, že čím kratší doba fixace, tím nižší úrok.

Eskontní úvěr

Podstatou eskontního úvěru je odkup směnky obchodní bankou před vypršením lhůty její splatnosti. Předmětem odkupu je tedy směnka za zboží nebo služby, která je nástrojem platby mezi odběratelem a dodavatelem. Eskontní úvěr se využívá hlavně pro krátkodobé financování potřeb podniků, který nebývá v ČR často používán, neboť lze získat jednodušší úvěry, zejména kontokorentní.

Výhodou eskontního úvěru je rychlé získání peněžních prostředků před splatností směnky při nízkém úroku.

Forenzní audit

Forenzní audit spočívá v kontrole finančních a obchodních dokumentů, účetních záznamů a závěrek, případně obsahu a závěrů výročních zpráv u prověřovaného podnikatelského subjektu. Provádí ho nezávislé jednotky obvykle v případech podezření na nezákonnosti v oblasti financí a účetnictví firmy. Obsahem forenzního auditu je rovněž prověrka interních směrnic, postupů, výběrových řízení, a finančních transakcí včetně vztahů konkrétních osob kvůli střetu zájmů.

HPP

Zkratka HPP znamená v právní terminologii hlavní pracovní poměr. Jedná se o standardní zaměstnanecký vztah, čili pracovní poměr na plnou pracovní dobu, nebo-li na plný pracovní úvazek, který je Zákoníkem práce stanoven na dobu osmi hodin. Vedle HPP jsou známé i vedlejší pracovní poměry, dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. HPP se zakládá pracovní smlouvou a jeho trvání lze dohodnout na dobu určitou nebo neurčitou.

Hrubá marže

Pojem marže se používá ve finanční analýze a vyjadřuje rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou na zboží nebo službě. Vyjadřuje se buď v absolutních číslech nebo v procentech. Marže obchodníka není jeho zisk, jelikož zisk je marže snížená o náklady spojené s prodejem zboží nebo služby. Vypočtením rozdílu mezi tržbami a náklady prodaného zboží, resp. tržbami za výkony a výrobními náklady prodaných výrobků, vznikne hrubá marže. Nejsou z ní odečteny odbytové náklady, správní režie a jiné provozní náklady.

Forex

Z anglického termínu Foreign Exchangeů-směna cizích měn, vznikla zkratka forex. Jedná se o devizový trh, na kterém se může investovat tak, že jde o koupi jedné měny a prodej jiné, a to v rámci mezibankovního elektronického systému. Forexový obchodník tedy vydělává na pohybech konkrétních měn, resp. vzájemných kurzů mezi měnami. Na forexovém trhu může obchodovat kdokoliv 24 hodin denně, 5 dní v týdnu při zanedbatelných vstupních a provozních nákladech.

Franšíza

Jedná se o podnikání „na klíč“, které má význam pro menší a střední podnikatele. Zjednodušuje jim vstup na trh a snižuje riziko neúspěchu díky využívání zavedené značky, kterou mají zákazníci v podvědomí, a na kterou je trh již navyklý. Frančíza je pro dva podnikatele, z nichž jeden poskytuje a druhý přijímá. To znamená, že přijímající provozuje obchodní činnost na základě licence pod jménem poskytovatele, kterému za to náleží úplata.

Generální plná moc

Dva subjekty si mohou ujednat, že jedna z nich bude zastupovat druhou ve sjednaném rozsahu jako zmocněnec. Zmocnitel uvede rozsah oprávnění v plné moci a z jednání zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Generální plná moc znamená, že zmocnitel zmocní druhou osobu, aby jednal jeho jménem ve všech právních věcech kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc. Generální plná moc se uděluje na dobu určitou i neurčitou.

Goodwill

Goodwill je ekonomický pojem, vyjadřující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a jejími aktivy, sníženými o závazky. Je to označení hodnoty nehmotného majetku firmy, jakou jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy a zkušenosti zaměstnanců. Je to výraz tradice na trhu. Vysoký goodwill mají například renomovaní výrobci luxusního zboží, jejichž značka na trhu je zárukou kvality a vysokých zisků.

Hedge fond

Jedná se o speciální investiční fond nepodléhající regulaci. Hedge fond je rizikovou investicí, která může vynést značný zisk, ale i velkou ztrátu. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů. Od klasických podílových fondů se liší tím, že nejsou příliš regulovány investiční strategií. Podílové fondy jsou určeny pro drobné podílníky, kdežto hedge fondy se zaměřují hlavně na movitou klientelu.